Stadgar

§1    Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapet utgör en intresseförening inom Svensk Ortopedisk Förening. Till medlem kan antagas ortoped, blivande ortoped eller företrädare för medicinen närstående verksamhet med intresse för ortopedisk traumatologi. 
 
§2    Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapets ändamål är att verka som intresseförening för ortopedisk traumatologi. Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapet avser i första hand att aktivt verka för klinisk och vetenskaplig utveckling samt ökat kunskapsutbyte inom ortopedisk traumatologi, arrangera olika typer av kurser samt avge utlåtande i eller handlägga ärenden som hänskjutits till sällskapet.
 
§3    Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen och avgöras av denna. Styrelseledamot skall vara ledamot av Svensk Ortopedisk Förening. Övriga medlemmar och därtill behöriga bör vara ledamöter av Svensk Ortopedisk Förening. Medlem som önskar utträda ur Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde. Medlem som oaktat påminnelse av skattmästaren ej under två på varandra följande år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.
 
§4    Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för SOTS's utveckling. Styrelsen kan på förslag därom kalla läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet att bli korresponderande ledamot av Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapet.
 
§5    Årsmötet väljer styrelsen. Den ska bestå av ordförande samt fyra ledamöter.
Styrelsen utser inom sig en sekreterare och en kassör.
Ordförande väljs för en mandatperiod om tre år. Övriga fyra ledamöter väljs för en mandatperiod om två år med överlappande mandatperioder så att val av två styrelsemedlemmar sker varje år. Vid behov kan fyllnadsval för en mandatperiod om ett år tillämpas.
En styrelsesuppleant väljes vid årsmöte för en mandatperiod om två år.
Suppleanten har rätt att som adjungerad deltaga i varje styrelsemöte.
 
§6    Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder. Vid styrelsemöte skall liksom vid årsmöte protokoll föras. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är om beslutet ense.
 
§7    Förslag till val som skall förrättas vid sektionens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst två medlemmar.
 
§8    Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapets räkenskapsår omfattar kalenderåret. Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapets årsmöte äger rum årligen på en dag som bestäms av styrelsen. Vid årsmöte föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa. Vid årsmötet väljes valberedning. Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst fjorton dagar i förväg.
 
§9    Omröstning vid val sker öppet, då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträdes av ordföranden vid mötet. §10    Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande däröver tillställas medlemmar samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är om beslutet ense.