Expertutlåtande Traumavård på akutmottagning och inom sluten vård

Regeringen gav Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur traumaomhändertagandet ska vara organiserat på alla nivåer i Sverige. Socialstyrelsen rekryterade, via specialistföreningarna, ett stort antal experter inom prehospitala, hospitala samt den posthospitala vården. Samtliga deltagande experter är helt eniga om formuleringarna i det dokument som nu publiceras på SOTS och flera andra specialistföreningars hemsidor. Tyvärr har Socialstyrelsen ”bantat” dokumentet och det som blivit kvar och som Socialstyrelsen ämnar använda är inget som experterna avser att sätta sina namn under.

Vi har fått tillåtelse av Socialstyrelsen att publicera det ursprungsdokument som expertgruppen tog fram och det är det som ni kan läsa på denna hemsida:

Traumavård på akutmottagning och inom sluten vård