Rapport från SOTS Årsmöte 2011 Karlstad

Karlstad

Foto: Peter Chakraborty

SOTS Årsmöte 2011 arrangerades av karlstadortopederna på Karlstad Congress and Culture Centre 20-21 januari

Mötesfixarna

Karlstad tog emot oss på allra bästa sätt: Solen strålade, ett helt nytt kongresshus hade byggts och öppnats inför vårt möte och arrangörerna hade engagerat utmärkta föreläsare i högintressanta ämnen.

 

 

Per Aspenberg

Per Aspenberg var först ut på torsdagen. Han berättade om Bisfosfonatfrakturer, hur de upptäcktes, varför de uppkommer och hur de behandlas. 

 

 

 

 

 

P-O Berntson
Eric Sandholm

Därefter följde en utförlig genomgång av ämnet Nekrotiserande fasciit av Eric Sandholm, infektionsläkare i Karlstad och P-O Berntson.

 

 

 

 

 

 

Jannis Ioannidis

Jannis Ioannidis avhandlade Handikappade barns frakturer där han berörde de särskilda hänsyn man måste ta och hur annorlunda behandlingsmålen kan vara vid behandling av ett handikappat barn jämfört med ett friskt barn. Även barnmisshandel togs upp i det utmärkta föredraget.

 

 

Dick Larsson
Bertil Romanus

Efter årsmötesförhandlingarna på fredag morgon diskuterade Bertil Romanus och Dick Larsson Fotskador med inriktning på sekundära fot- och tådeformiteter efter nedre extremitetstrauma, dess uppkomst, följder, hur de diagnostiseras och behandlas.

 

Carl Ekholm
Michael Möller

Till sist rapporterade Michael Möller och Carl Ekholm från arbetet med Frakturregistret. Moduler för registrering av humerus- och tibiafrakturer finns nu och Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg har startat registrering. Nästa modul att införas är för bäcken- och acetabularfrakturer för att få den registrering som Socialstyrelsen begär av regionsjukhusen. Den modulen kommer testas av Akademiska sjukhuset i Uppsala.

 

Föreläsningarna som PDF

Föreläsarna ger här möjligheten att ladda ner de presentationer de givit som PDF-filer, vilket vi uppskattar mycket. 
Klicka på önskat föredrags namn nedan.

Nekrotiserande fasciit Eric Sandholm
Nekrotiserande fasciit P-O Berntson
Handikappade barns frakturer Jannis Ioannidis
Fotskador Bertil Romanus
Fotskador Dick Larsson
Frakturregistret Michael Möller
Frakturregistret Carl Ekholm

 

 

Årsmötesprotokoll

Fredag 21 januari 2011 i Karlstad

1. Mötets öppnande
SOTS ordförande P.O. Josefsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän 
Till mötesordförande valdes P.O. Josefsson, till mötessekreterare Katarina Lönn och till justeringsmän Hans Granhed och Olof Wolf

3. Styrelseberättelse inklusive kassarapport och revisionsberättelse för 2010
Katarina Lönn redogjorde för föreningens och styrelsens arbete 2010 (bilaga 1). Tor Melander redovisade kassarapporten för 2010 (bilaga 2) och P.O. Josefsson läste upp revisionsberättelsen (bilaga 3) då revisorerna ej närvarade

4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2010
Mötet beviljade SOTS styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010

5. Val av styrelsemedlemmar för 2011 – ordförande, fyra ledamöter och en suppleant
Mikael Sundfeldt valdes som ordförande med mandattid 3 år
Tor Melander valdes som ledamot med mandattid 2 år
Hanna Björnsson valdes som ledamot med mandattid 2 år
Charlotte Karlsson-Thur valdes som ledamot med mandattid 2 år
Cecilia Rogmark valdes som ledamot med mandattid 2 år
Anna Ekman valdes som suppleant med mandattid 2 år
Styrelsen väljer inom sig sekreterare och kassör

6. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Till föreningens revisiorer 2011 omvaldes Gustaf Neander och Björn Ragnarsson och som revisorssuppleant omvaldes Carin Ottosson

7. Val av valberedning
Till valberedning omvaldes Richard Wallensten (sammankallande) och Lars Palm

8. Fastställande av  årsavgift 2012
Årsavgiften beslutades vara oförändrad 100 kr år 2012

9. Utdelning av SOTS stipendium 2011
SOTS stipendium 2011 om 20 000 kr tilldelas Greta Snellman för delfinansiering av forskningsprojektet Long time dietary vitamin D intake and bone health among women: a longitudinal cohort study

10. Rapport från SOTS stipendiat 2010 Anders Westermark

11. Referensgrupper
P.O. Josefsson informerade om SOTS referensgrupper inrättade efter önskemål från SOF.  Mötet beslutade att dessa ska fortsätta
Bäcken och multitrauma – ansvarig Per Berg
Övre extremitet – ansvarig P.O. Josefsson
Nedre extremitet – ansvarig P-O Berntson

12. Ska SOTS anordna resa till OTA 2011?
SOTS erbjöd medlemmarna att boka resa via en resebyrå till SOTS 2010, endast en eller två personer utnyttjade detta med tveksamt mervärde
Mötet kom fram till att om möjlighet till gemensamt studiebesök kan arrangeras vore det mycket önskvärt då det är mycket givande. 
Mötet uppdrog till SOTS att ombesörja tillgång till kontaktuppgifter till andra som ska åka till OTA för att ge möjlighet till gemensamma aktiviteter

13. Information om kommande aktiviteter

  • SOF 2011 Karlskrona:  SOTS kommer anordna ett eget seminarium med titeln Vinkelstabila plattor och ett om Akut armbågstrauma tillsammans med SSAS (Svenska skulder- och armbågssällskapet) samt medverka vid instruktionskurser
  • SOTS 2012 Örebro: SOTS Årsmöte 2012 kommer arrangeras av ortopederna i Örebro 19-20 januari 2012

14. www.SOTS.nu
Katarina Lönn informerade om SOTS hemsida
Mötet uppdrog åt Katarina Lönn att skicka ut inloggningsuppgifter till medlemmarna och påminna om hemsidan vid utskick

15. Övriga frågor

  • Per Silverbåge uppmanade SOTS att ha ST-utbildningsfrågor på programmet då traumatologiutbildning är en av SOTS viktigaste uppgifter. ST-frågor har tidigare varit återkommande på Årsmötets vetenskapliga program och mötets uppfattning var att så ska det fortsätta att vara
  • Riksstämman 2011 SOTS är tillfrågade av Svenska Läkaresällskapet att anordna ett traumarelaterat symposium

16. Mötets avslutande
P.O. Josefsson avslutade mötet