SOTS Årsmöte 2010 Stockholm

Stockholm

 

Ortopedkliniken Capio S:t Görans sjukhus bjöd in 10-årsjubilerande SOTS till ett fantastiskt jubileumsmöte, där distingerade gästföreläsare avlöste varandra och vi fick följa med på live surgery.

 

 

Burgess och Hammer

 

Anders Ekelund, Capio S:t Göran, och SOTS ordförande P.O. Josefsson hälsade välkomna, varefter SOTS förste ordförande Richard Hammer presenterades utsågs till hedersmedlem i SOTS.

Richard (till höger på bilden) redogjorde så för SOTS första år och introducerade sen Andrew Burgess (till vänster), som så diskuterade traumaortopedins utveckling och hur ett effektivt traumaomhändertagande kan organiseras.

 

Diego Fernandez

 

Handledsgurun Diego Fernandez fördjupade våra kunskaper om handleden, handledsfrakturer och dess komplikationer. Han bjöd också in oss, via datalänk, i operationssalen där han demonstrationsopererade en komminut handledsfraktur.

 

 

 

 

 

Lars Henrik Frich

 

Dessutom diskuterade Anders Ekelund den proximala humerusfrakturen och Lars Henrik Frich (bilden) svåra distala humerusfrakturer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmötesprotokoll

1. Mötets öppnande
SOTS ordförande P.O. Josefsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän 
Till mötesordförande valdes P.O. Josefsson, till mötessekreterare Katarina Lönn och till justeringsmän Michael Möller och Brynjólfur Jónsson

3. Styrelseberättelse inklusive kassarapport och revisionsberättelse för 2009
Katarina Lönn redogjorde för föreningens och styrelsens arbete 2009 (bilaga 1). Hanna Björnsson redovisade kassarapporten för 2009 (bilaga 2) och läste upp revisionsberättelsen (bilaga 3) då revisorerna ej var närvarande

4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2009
Mötet beviljade SOTS styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2009

5. Val av styrelsemedlemmar för 2010 – ordförande och  en ledamot
Per Olof Josefsson omvaldes som ordförande med mandattid 1 år
Per-Olov Berntsson omvaldes som ledamot med mandattid 1 år

Övriga styrelsemedlemmar är:
Tor Melander, ledamot, kvarvarande mandattid 1 år
Katarina Lönn, ledamot, kvarvarande mandattid 1 år
Per Silverbåge, ledamot, kvarvarande mandattid 1 år
Hanna Björnsson, suppleant, kvarvarande mandattid 1 år

Styrelsen väljer inom sig sekreterare och kassör

6. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Till föreningens revisiorer 2010 omvaldes Gustav Neander och Björn Ragnarsson och som revisorssuppleant omvaldes Carin Ottosson

7. Val av valberedning
Till valberedning valdes Richard Wallensten (sammankallande) och Lars Palm

8. Fastställande av  årsavgift 2010 och 2011
Årsavgiften beslutades vara oförändrad 100 kr åren 2010 och 2011

9. Diskussion och beslut: SOF-förfrågan om SOTS kan erbjuda expertpanel i traumaortopedi till webbaserad medlemstjänst för knäckfall
Frågan diskuterades och mötet beslutade att föreningen ska bilda expertpaneler i traumaortopedi till SOFs webbaserade medlemstjänst för knäckfall.

Mötet uppdrog åt styrelsen att diskutera formerna för tjänsten med SOF för att säkerställa att frågor som sekretess, lärande, teknisk lösning och möjlighet till diskussion är löst. 

Mötet uppdrog också åt styrelsen att sätta samman tre referensgrupper, vilka ska fungera som expertpanel åt SOF och arbeta med frågor åt SOTS inom sitt område:
bäckenkirurgi och högenergitrauma
övre extremitet
nedre extremitet

10. Utdelning av SOTS stipendium 2010
SOTS stipendium 2010 om 20 000 kr tilldelas Anders Westermark för delfinansiering av forskningsprojektet Utveckling av ny bärare för BMP (Bone morphogenetic protein) gjord av hyaluronsyrapolymer.

11. www.sots.nu
Katarina Lönn informerade om SOTS hemsida

12. Rapport från SOTS stipendiat 2009 Alexander Börve

13. Rapport från SOTS resa till OTA Hans Granhed och Michael Ullman

14. Information om kommande aktiviteter
SOF 2010 Göteborg:  SOTS kommer anordna ett seminarium med titeln Evidencebased trauma orthopaedics och medverka vid instruktionskurser

OTA med SOTS: SOTS kommer arrangera resa till OTA i Baltimore 

SOTS 2011 Karlstad: SOTS Årsmöte 2011 kommer arrangeras av ortopederna i Karlstad 20-21 januari 2011

15. Övriga frågor
Richard Wallensten informerade om  Ortopediskt Traumakompendium under redaktion av G Sandersjöö. Mer information och beställning via  epost: gunnar.sandersjoo at karolinska.se

Michael Möller informerade om arbetet med att ta fram ett nationellt kvalitetsregister för frakturer

16. Mötets avslutande
P.O. Josefsson avslutade mötet

 

   

 

Föreläsningarna som PDF

Föreläsarna ger här möjligheten att ladda ner de presentationer de givit som PDF-filer, vilket vi uppskattar mycket. 
Klicka på önskat föredrags namn nedan.

SOTS first 10 years Richard Hammer
Orthopaedic Trauma Andrew Burgess
Current trends in distal radius fracture Diego Fernandez
How do I solve problems and handle complications after shoulder fractures? Anders Ekelund
Complex fractures of the distal humerus and their complications Lars Henrik Frich
Management of osteoarticular complications after wrist fractures Diego Fernandez

Rapport från SOTS resa till OTA 2009:
UCSF and San Fransisco Trauma Institute Michael Ullman
OTA-resan Hans Granhed

 

 

Vi skriver inte @ i e-postadresser för att försöka förhindra automatiska spamprogram att hitta dem.