SOTS Årsmöte 2009 Linköping

 

Ortopedkliniken i Linköping med Lars Palm i spetsen tog mycket väl hand om oss och bjöd oss på ett högintressant vetenskapligt program som startade med en noggrann genomgång av armbågsskador.  

Benläkning

 

Därefter tog Per Aspenberg med oss på en dynamisk djupdykning i benläkningens hemligheter.

 

 

 

 

Algoritm

 

På fredagen avhandlades ortopedens roll i ATLS och sedan fortsatte vi diskussionen om akut behandling av hemodynamiskt instabil patient med bäckenfraktur, följt av livskvalitet efter operativ behandling av bäcken- och acetabularfrakturer.

 

 

 

 

Årsmötesprotokoll

1. Mötets öppnande
SOTS ordförande P.O. Josefsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän
Till mötesordförande valdes P.O. Josefsson, till sekreterare Katarina Lönn och till justeringsmän Karl-Åke Jansson och Lars Palm

3. Kassarapport och revisionsberättelse för 2007
P.O. Josefsson redovisade kassarapporten för 2007 (bilaga 1) tillika revisionsrapporten (bilaga 2) då revisorerna ej var närvarande

4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2007
Mötet beviljade 2007 års SOTS styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007

5. Styrelseberättelse inklusive kassarapport och revisionsberättelse för 2008 
Katarina Lönn redogjorde för föreningens och styrelsens arbete 2008, (bilaga 3).  Tor Melander redovisade kassarapporten för 2008 (bilaga 4) tillika revisionsberättelsen (bilaga 5) då revisorerna ej var närvarande

6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen 2008
Mötet beviljade SOTS styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2008

7. Förslag till stadgeändring av § 5
Årsmötet 2008 uppdrog åt styrelsen att ta fram förslag på ändring av stadgarna för förtydligande av vikten av överlappande mandattider
Mötet biföll stadgeändringsförslaget enhälligt.  De nya stadgarna bifogas (bilaga 6)

8. Val av styrelsemedlemmar för 2009 – sekreterare, kassör, ledamot och en suppleant
Katarina Lönn, Tor Melander och Per Silverbåge valdes till ledamöter på mandattid 2 år
Hanna Björnsson valdes till suppleant på mandattid 2 år
Övriga styrelsemedlemmar är:
Per Olof Josefsson, ordförande, kvarvarande mandattid 1 år
Per-Olov Berntsson, ledamot, kvarvarande mandattid 1 år
Styrelsen väljer inom sig sekreterare och kassör

9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
Till föreningens revisorer 2009 omvaldes Gustav Neander och Björn Ragnarsson och som revisorssuppleant omvaldes Carin Ottosson

10. Val av valberedning
Till valberedning valdes Richard Wallensten (sammankallande) och Lars Palm

11. Fastställande av  årsavgift 2009
Årsavgiften beslutades vara oförändrad 100 kr

12. Utdelning av SOTS stipendium 2009
SOTS stipendium 2009 om 20 000 kr tilldelas Alexander Börve för delfinansiering av randutbildning i form av tjänstgöring vid ortopedkliniken vid Universitetssjukhuset i Genève, Schweiz juli 2009 till mars 2010

13. www.SOTS.nu
Katarina Lönn informerade om SOTS hemsida

14. Information om kommande aktiviteter

  • SOF 2009 Jönköping: SOTS kommer anordna ett seminarium med titeln Mekanik och biologi vid frakturläkning och medverka vid instruktionskurser
  • SOTS 2010 Stockholm: SOTS Årsmöte 2010, tillika SOTS 10-årsjubileum kommer arrangeras av ortopederna på S:t Görans Sjukhus 21-22 januari 2010
  • Frakturdagarna på Särö, Göteborg går av stapeln 27-29 april 2009

15. Övriga frågor

  • Årsavgift via SOFs faktura  Mötet biföll styrelsens förslag att från år 2010 ta ut SOTS årsavgift via SOFs faktura
  • Utställning i samband med SOTS årsmöte  Mötet beslutade att om SOTS behöver inkomster och arrangörerna vill och har möjlighet kan industrin erbjudas utställning vid SOTS årsmöte

16. Mötets avslutande
P.O. Josefsson avslutade mötet

 

 

Föreläsningarna som PDF

Föreläsarna ger här möjligheten att ladda ner de presentationer de givit som PDF-filer, vilket vi uppskattar mycket. 
Klicka på önskat föredrags namn nedan.

Välkomna Lars Palm, Linköping

Frakturer och luxationer kring armbågen Lars Adolfsson

Frakturläkning – hur går det till? Per Aspenberg

Rapport från 2008 års SOTS stipendiat Peter Ström

Blödande bäcken – SOTS rekommendationer Hans Granhed

En användarvänlig algoritm? Tomas Borg

Livskvalitet efter operativ behandling av bäckenfrakturer Tomas Borg