SOTS Årsmöte 2008 Östersund

SOTS 2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Andre Charland

 

 Ortopedkliniken i Östersund bjöd till ett mycket uppskattat och trevligt möte med ett angeläget och intressant program som hade lokal anknytning genom ett symposium om Vintersportskador.

ST-utbildning i ortopedisk traumatologi avhandlades också av en engagerad panel, och åhörarna visade som alltid detta ämne ett stort intresse.

Roise

Olav Røise från Ullevål Universitetssykehus, Oslo, Norge var inbjuden gästföreläsare. Han pratade om akut behandling av hemodynamiskt instabil patient med bäckenfraktur vilket följdes av svenska erfarenheter och därefter hölls en diskussion om hur vi i Sverige ser på behandlingen av denna svårt skadade patientgrupp och hur vi ska försäkra oss om fullödig utbildning och kunskap om omhändertagandet. 

Årsmötesprotokoll

 1. Mötets öppnande
  SOTS ordförande Hans Granhed öppnade mötet och hälsade välkomna.
 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsmän
  Till mötesordförande valdes Hans Granhed, till sekreterare Katarina Lönn och till justeringsmän Bertil Apelman och Tomas Borg.
 3. Styrelseberättelse, kassarapport och revisionsberättelse för 2007
  Katarina Lönn redogjorde för föreningens och styrelsens arbete 2007, (bilaga 1). Monica Magnusson redovisade kassarapporten för 2007 (bilaga 2). Revisionsberättelsen kunde ej rapporteras.
 4. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
  Mötet beslöt att bevilja SOTS styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 förutsatt att revisorerna inte har några anmärkningar.
 5. Val av styrelsemedlemmar för 2008
  Per Olof Josefsson valdes till SOTS ordförande på mandattid 2 år
  Per-Olov Berntsson valdes till ledamot på mandattid 2 år
  Övriga styrelsemedlemmar är:
  Katarina Lönn, sekreterare, kvarvarande mandattid 1 år
  Monica Magnusson, kassör, kvarvarande mandattid 1 år
  Tor Melander, ledamot, kvarvarande mandattid 1 år
  Per Silverbåge, suppleant, kvarvarande mandattid 1 år
 6. Val av två revisorer och en revisorsrepresentant
  Till föreningens revisorer 2008 omvaldes Gustav Neander och Björn Ragnarsson och som revisorssuppleant omvaldes Carin Ottosson.
 7. Val av valberedning
  Bengt Herngren (sammankallande) och Richard Wallensten omvaldes.
 8. Fastställande av årsavgift 2008
  Årsavgiften beslutades vara oförändrad 100 kr.
 9. Utdelning av SOTS Stipendium 2008 
  Stipendiet tilldelas Peter Ström för deltagande i OTA-mötet 2008.
 10. Presentation av hedersledamot
  Richard Wallensten utsågs till SOTS hedersledamot för hans insatser av utomordentligt stor betydelse för utveckling och utbildning inom svensk ortopedtraumatologi samt för att han på ett tongivande sätt främjat SOTS goda utveckling.
 11. Information om kommande aktiviteter
  SOF 2008 Halmstad: SOTS kommer anordna ett seminarium med titeln Hur välja implantat vid modern plattosteosyntes? och medverka vid instruktionskurser.
  SOTS 2009 Linköping: SOTS Årsmöte 2009 kommer arrangeras i Linköping 15-16 januari 2009.
  Frakturdagarna i Göteborg går av stapeln 23-25 april 2008.
 12. Rapport från föregående års SOTS Stipendiat
  Charlotte Karlsson-Thur presenterade sin epidemiologiska fotledsfrakturstudie till vilken hennes stipendium använts.
 13. Övriga frågor
  Påpekades att inval av Tor Melander som ledamot i SOTS styrelse saknas i förra Årsmötesprotokollet.
  Mandattider i styrelsen diskuterades. Ifjol byttes hela styrelsen utom en samtidigt vilket medfört onödiga problem med informationsöverföringen. Uppdrogs åt styrelsen att ta fram stadgeändringsförslag till nästa årsmöte för förtydligande av vikten av överlappande mandattider.
  Korrespondens med medlemmarna och inkrävande av medlemsavgift. Informationsspridning via hemsida och e-post är att föredra men problem finns. Kassören ska arbeta fram ett bättre sätt att uppdatera medlems- och e-postlistan.

 

Föreläsningarna som PDF

Föreläsarna ger här möjligheten att ladda ner de presentationer de givit som PDF-filer, vilket vi uppskattar mycket. 
Klicka på önskat föredrags namn nedan.

Beredskap och skadeutfall vid Alpina VM Åre 2007 Roger Olsson, Verksamhetschef Ortopeden Östersunds Sjukhus

Vintersportskador
Översikt skadepanorama från skidanläggningar Gunnar Buttazzoni, Östersunds Sjukhus 
Fördelar och nackdelar med operation på plats Thomas Marneus och Olle Sammeli, Mora Sjukhus 
Synpunkter från mottagande enhet Karl-Åke Jansson, Karolinska Sjukhuset Stockholm
Transportremiss Karl-Åke Jansson, Karolinska Sjukhuset Stockholm

Aktuella ST-utbildningsfrågor
Två ST–läkares synpunkter Anders Westermark och Greta Snellman, Akademiska Sjukhuset Uppsala
En handledares uppgift i den nya ST-utbildningen Michael Ullman, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Mölndal

Rapport från SOTS stipendiat Charlotta Karlsson-Thur

Behandling av hemodynamiskt instabil patient med bäckenfraktur
Behandlingsprotokoll vid Ullevål Universitetssykehus Olav Røise, Ullevål Universitetssykehus Oslo 
Emboliseringens roll Göran Larsson, Östersund
Hur gör vi i Sverige på det mindre/medelstora sjukhuset? Bertil Apelman, Uddevalla Sjukhus
Hur gör vi i Sverige på Universitetssjukhuset? Hans Granhed, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Bonusmaterial
Olav Røise och Roger Olsson erbjuder också nedanstående bonusmaterial för nedladdning som PDF. 
Klicka på önskad fil nedan.

Ny traumeorganisering i Norge Betydningen av trening Presentation av uppbyggnaden av ny traumaorganisation i Norge, Olav Røise, Ullevål Universitetssykehus Oslo

Skidskador Presentation given för allmänheten under Alpina VM i Åre 2007, Roger Olsson, Verksamhetschef Ortopeden Östersunds Sjukhus