SOTS Årsmöte 2003 Västerås

Årsmötesprotokoll 2003

Protokoll årsmöte 030902 i Västerås
Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapet SOTS

1. Mötets öppnande.
SOTS ordförande Richard Wallensten öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman
Till mötesordförande valdes Richard Wallensten, till sekreterare Sari Ponzer och till justeringsman Hans Törnkvist.

3. Styrelse – och revisionsberättelse.
Sari Ponzer redogjorde för föreningens och styrelsens arbete under år 2002 (bilaga 1a). Föreningen har f.n. 98 medlemmar. Sune Larsson redogjorde för föreningens räkenskaper. Revisionsberättelsen genomgicks (bilaga 1b).

4. Beslut om ansvarsfrihet till styrelse
Mötet beslöt enhälligt att bevilja ansvarsfrihet för SOTS styrelse för år 2002.

5. Val av SOTS styrelse för år 2004
Karl-Åke Jansson omvaldes för 2 år och Sari Ponzer för 1 år. Hans Granhed valdes som ny medlem i styrelsen för en period av 2 år.

6. Val av revisorer.
Till föreningens revisorer för år 2004 valdes Jan Tidermark och Björn Ragnarsson och till revisorssuppleant Carin Ottosson.

7. Val av valberedning.
Till valberedning valdes Tore Dalen (sammankallande) och Göran Sjödén.

8. Fastställande av årsavgift
Årsavgiften beslutades vara oförändrad 100 kr.

9. Stadgeändring
Beslutade mötet enhälligt att anta den av styrelsen föreslagna stadgeändringen (bilaga 2).

10. Information om kommande aktiviteter sammanfattades om Richard Wallensten enligt nedan:
- SOTS möte i Malmö planeras till 22-23 januari 2004 på MAS med PO Josefsson och Magnus Karlsson som ansvariga). Preliminärt program redovisades. Mer information och anmälan utskickas till medlemmar inom kort.
- arbetet med webbsidan fortsätter med Tomas Borg som webmaster.
- arbetsgrupper ex. avseende utarbetande av vårdprogram, berördes
- information lämnades avseende kontakt med motsvarande traumaföreningar i Danmark och i Portugal
- utskick av avhandlingar ansågs av mötesdeltagare som viktig och kommer således att fortsätta
- företagsmedlemskap kommer att formaliseras och förtydligas

11. Övriga ärenden
- Frågan om obligatorisk prenumeration på Journal of Orthopaedic Trauma till rabatterat pris för SOTS medlemmar diskuterades. Då den en årliga kostnaden skulle bli ca 2000 kr var mötesdeltagarna ense om att kostnaden är för stor för den nyttan obligatoriet skulle innebära.

12. Mötets avslutande
Richard Wallensten tackade medlemmarna för ett aktivt mötesdeltagande och förklarade mötet avslutad