SOTS Årsmöte 2002 Borås

Årsmötesprotokoll 2002

Protokoll årsmöte 020924 i Borås
Svenska Ortopedtraumatologiska Sällskapet SOTS

§ 1 Mötet öppnades av avgående ordföranden Richard Hammer

§2 Val av mötesordförande; Richard Hammer
mötessekreterare; Carin Ottosson
justeringsman; Karl-Åke Jansson

§3 Styrelsens verksamhetsberättelse och kassarapport godkändes och lades till handlingarna

§4 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet

§5 Val till styrelsen
Richard Wallensten valdes till ny ordförande för 2 år
Sune Larsson valdes för 2 år

§6 Val av 2 revisorer
Jan Tidermark och Björn Ragnarsson valdes för 1 år
Carin Ottosson valdes till revisorsuppleant för 1 år

§7 Val av valberedning
Tore Dalén och Hans Törnkvist valdes för 1år

§8 Årsavgiften fastställdes till oförändrade 100 kr

§9 Kommande aktiviteter diskuterades och beslutades att vårens möte kommer att förläggas till Göteborg och samordnas med det av Göteborg planerade traumamötet. Diskussion om SK-kurser tex AO-Basic skulle kunna ske i SOTS regi. Detta då det finns ett behov av grundutbildning. Innan detta kan ske behövs dock en regional inventering av utbildningar.

§10 Övriga ärenden
a) En ny mall för försäkringsintyg presenterades av Pelle Netz, beslöts att detta kommer läggas ut på föreningens hemsida, samt distribueras till klinikcheferna.
b) Enkät om trombos och antibiotika profylax presenterades av Sari Ponzer, beslöts att även denna kommer att skickas ut till klinikcheferna.
c) Diskuterades Alumnis framtid
d) Diskuterades prenumerationen av JOT, beslöts att Hans Törnkvist förhör sig om priser och att medlemmarna senare får ta beslut om framtida prenumeration.

§11 Mötet avslutades