SOTS Årsmöte 2001 Norrköping

Årsmötesprotokoll

Tid och plats: 010528 11.00, Norrköping (i samband med SOF 2001)

1. Mötets öppnande.
SOTS ordförande Richard Hammer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman
Till mötesordförande valdes Richard Hammer, till sekreterare Sari Ponzer och till justeringsman Hans Törnkvist.

3. Styrelse - och revisionsberättelse.
Richard Hammer redogjorde för styrelsen arbete under år 2000/2001.Björn Ragnarsson redogjorde för föreningens räkenskaper. Det konstaterades att föreningen har totalt 1540 kr (medlemsavgifter har gett en inkomst på 2100 kr och utgifter har varit 560 kr).
Föreningens revisorer Per Berg och Mats Bauer har granskat räkenskaper och funnit dessa i sin ordning. En skriftlig redogörelse av styrelsen arbete bifogas i denna dokument (bilaga 1).

4. Beslut om ansvarsfrihet till styrelse
Mötet beslöt bevilja styrelsen för år 2001 ansvarsfrihet.

5. Val av SOTS styrelse för år 2002.
Roger Olsson och Sari Ponzer omvaldes för en period av 2 år. Till ny styrelsemedlem valdes Karl-Åke Jansson för en period av 2 år.

6. Val av revisorer.
Till SOTS revisorer för 2001 valdes Per Berg och Mats Bauer och till revisors suppleant Jan Tidermark.

7. Val av valberedning.
Till valberedning valdes Hans Törnkvist och Richard Wallensten.

8. Fastställande av årsavgift
Årsavgiften beslutades att höjas till 100 kr.

9. Information om kommande möten och symposier.
- SOTS höstmöte: 15-16 november 2001, Engsholms Slott, Stockholm (Mörkö). Detaljplanering pågår och ytterligare information kommer att sändas ut till medlemmar inom kort.
- I samband med Läkarstamman i Stockholm kommer SOTS ha en mindre sammankomst.

10. Övriga ärenden
- Följande arbetsgrupper inom SOTS bildades:
Vetenskap/Utbildning: Richard Hammer, Sari Ponzer, Jan Tidermark, Hans Törnkvist.
Finansiell support grupp: Roger Olsson och Leif Ahrengart.
Webb-sida grupp: Tomas Borg och Karl-Åke Jansson.
Grupperna har fria händer att knyta till sig ytterligare medlemmar. Gruppernas uppgift är att ta fram handlingsprogram och komma med ett förslag till höstmötet hur respektive område skall vidareutvecklas.
- mötet diskuterade behovet av både interna (för SOTS medlemmar) och externa (för alla ortotrauma intresserade) möten/konferenser/utbildningstillfällen.
- En livlig diskussion fördes även webb sidan potential ex. chat möjligheter.
 
11. Mötets avslut
Richard Hammer tackade medlemmarna för ett aktivt mötesdeltagande och förklarade mötet avslutad kl. 12.00.