SOTS Årsmöte 2000 Växjö

Årsmötesprotokoll

Tid och plats     000906 kl 13.30, Växjö (i samband med SOF 2000)
Närvarande    15 medlemmar

1. Mötets öppnande.
SOTS ordförande Richard Hammer öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2. Val av mötesordförande, sekreterare och justeringsman
Till mötesordförande valdes Richard Hammer, till sekreterare Sari Ponzer och till justeringsman Jan Tidermark.

3. Föreningens stadgar
Tore Dalen presenterade styrelsens förslag till stadgar. Förslaget godkändes enigt.

4. Ekonomisk rapport.
Björn Ragnarsson redogjorde för föreningens räkenskaper. Det konstaterades att medlemsavgifter har gett en inkomst på 940 kr. Enda utgiften hittills har varit öppnandet av förningens postgirokonto.

5. Fastställande av årsavgift
Styrelsens förslag på bibehållen årsavgift på 50 kr godkändes.

6. Val av SOTS styrelse för år 2001.
Följande personer valdes till SOTS styrelse.
Richard Hammer valdes till ordförande för perioden 2001-2002 (2 år).
Sari Ponzer valdes till sekreterare för perioden 2001-2001 (1 år)
Björn Ragnarsson valdes till skattemästare för perioden 2001-2002 (2 år)
Tore Dalen valdes till övrig styrelsemedlem för perioden 2001-2001 (1 år).
Roger Olsson valdes till övrig styrelsemedlem för perioden 2001-2001 (1 år).

7. Val av revisorer.
Till SOTS revisorer för 2001 valdes Per Berg och Mats Bauer.

8. Val av valberedning.
Till valberedning valdes Hans Törnkvist och Richard Wallensten.

9. Information om kommande möten och symposier.
- I samband med Läkarstämman i Göteborg ordnas ett symposium om handläggning av ortopediska traumafall. Roger Olsson har i samarbete med Hans Granhed ordnat detta symposium.
- I samband med SOF i Norrköping maj 2001 kommer SOTS att ordna utbildningsaktivitet och SOTS årsmöte på måndagen.
Ansvarig Richard Hammer /styrelsen.

- Hösten 2001 planeras ett 2 dagars (lunch till lunch) möte i Stockholm i SOTS regi. Detta möte avser att vara ett tillfälle att diskutera SOTS framtida aktiviteter och ett tillfälle att presentera pågående projekt och forskning inom ortopedisk traumatologi. Ansvarig Sari Ponzer /styrelse.

10. Övriga ärenden
Styrelsen föreslog att en enkätundersökning avseende handläggningsrutiner av antitrombosbehandling för patienter med fotledsfraktur och akillesseneruptur skulle genomföras.
Förslaget togs emot positivt och Richard Hammer (vetenskapligt ansvarig inom styrelsen) fick uppdraget att utforma enkäten.
Det föreslogs och också beslutades att i samma enkät skulle även frågor om frekvensen av olika typer av frakturer och dess operativa behandling kartläggas samt efterfrågas om gällande praxis för behandlingsrutiner för cervikala höftfrakturer på respektive ställe.

11. Mötets avslut
Richard Hammer tackade medlemmarna för ett aktivt mötesdeltagande och förklarade mötet avslutad kl. 14.10.

Stockholm 2000-09-17

Sari Ponzer, mötessekreterare        Richard Hammer, mötesordförande

Justeras: Datum: 000929

Jan Tidermark