Verksamhet

Svenska OrtopedTraumatologiska Sällskapet är en intresseförening för ortopedisk traumatologi inom Svensk Ortopedisk Förening. SOTS ska verka för klinisk och vetenskaplig utveckling samt ökat kunskapsutbyte inom ortopedisk traumatologi, arrangera olika typer av kurser samt avge utlåtande i eller handlägga ärenden som hänskjutits till sällskapet. SOTS har cirka 220 medlemmar.

SOTS arrangerar årligen ett medlemsmöte med föreläsningar och diskussioner kring aktuella ämnen samt det formella årsmötet. Ämnen som har behandlats är exempelvis armbågstrauma, frakturer och ligamentskador i knät samt bäckenfrakturkirurgi. ST-utbildning och fortbildning i ortopedisk traumatologi är alltid aktuella diskussionsämnen. Medlemsmötet och årsmötet hålls torsdag till fredag vecka 3 varje år. Deltagande i årsmötet är gratis medan medlemmar deltar i medlemsmötet till en nominell kostnad.

I samarbete med SOF, de lokala värdarna och industrin arrangerar SOTS instruktionskurser och seminarier under SOFs årsmöte.

SOTS delar årligen ut SOTS-stipendiet om 20000 kr för att stimulera medlemmarna till deltagande i fortbildning, utveckling och forskning inom ämnet traumatologi med ortopedisk inriktning.

SOTS syfte

SOTS syfte och mission är att samla Sveriges traumaintresserade ortopeder för att inom området rörelseorganens traumatologi förbättra prevention, vård och behandling genom utbyte av kunskap och erfarenheter främja utbildning på alla nivåer stimulera forskning och utveckling utgöra en kunskapsbank och remissinstans

SOTS vision

SOTS skall vara landets auktoritet inom rörelseorganens traumatologi och genom främjande av undervisning, utveckling och forskning skapa en högkvalitativ prevention, vård och behandling av skador i rörelseorganen till patienternas och samhällets bästa.

Se även: Stadgar, styrelse, hedersledamöter, historik, stipendium